Vedtægter
Vedtægter

Love for AJAX København


Kapitel I Stiftelse, formål og spilledragt

§ 1. Klubbens navn er AJAX København. Stk. 2. Klubben har hjemsted i Københavns Kommune Stk. 3. Klubben er stiftet d. 2. maj 1934, og fusioneret med Kvindelig Idrætsforening (stiftet d. 21.maj 1906) d. 2.maj 1989 og ændret til en sportsklub med håndbold som primær sport d. 25. november 2019. Stk. 4. Klubben er medlem af Håndbold Region Øst, Dansk håndbold Forbund og de respektive øvrige forbund under Dansk Idræts Forbund, og er som sådan underkastet disse forbunds love og bestemmelser.


§ 2. Klubbens formål er at drive en sportsklub med håndbolden som primær sport. Formålet er i forlængelse heraf at drive og udvikle sporten i AJAX København. AJAX København som sportslig og social kulturfaktor i København, på landsplan og internationalt. Klubbens vision er: Resultater med socialt ansvar.


§ 3. Klubbens spillerdragt er røde benklæder og hvid trøje. Navnet AJAX København skal være placeret på brystet af spilletrøje. Bestyrelsen bestemmer det til enhver tid gældende spillertøj og klublogo.


Kapitel II Medlemmer og deres rettigheder og pligter

§ 4. Som medlem kan i seniorafdelingerne optages enhver person, som er fyldt 18 år. Stk. 2. I ungdomsafdelingen enhver ung person under 19 år eller derunder. Stk. 3. Indmeldelser og udmeldelse og meddelelse om bopælsforandring sker på foreningens medlemsportal. Stk. 4. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der måtte udvise misligt medlemsforhold, dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Eksklusion sker med øjeblikkelig virkning.

Stk. 5. Udmeldelse kan kun ske med én måneds varsel på foreningens medlemsportal.


§ 5: Stk1 Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen overgår pågældende medlems stemmeret til pågældende medlems forældre eller værge. Trænere og holdledere, der fremgår af træner-/ledergruppen på foreningens medlemsportal på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har en stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i klubben har stemmeret Stk. 3. Stemmeretten efter stk. 1, er først gældende efter tre måneders aktivt medlemskab i klubben.


§ 6. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen og forfalder forud for 3 måneder ad gangen (1.februar, 1.maj, 1.august og 1.november), dog for passive helårlig (1.juli). Stk. 2. Resterer et medlem mere end to måneder fra de nævnte betalingsterminer, skal bestyrelsen skriftligt opfordre vedkommende til betaling. Sker betalingen ikke inden 14 dage, har bestyrelsen bemyndigelse til at foretage alt videre overfor medlemmet.

Stk. 3. Medlemmer, der er under uddannelse, aftjener værnepligt eller lignende, kan skriftligt ansøge bestyrelsen om kontingentfrihed subsidiært kontingentnedsættelse. Kontingentfrihed kan dog kun meddeles, når vedkommende har været medlem i mindst tre måneder. Stk. 4. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritaget fra kontingent, men nyder de samme rettigheder som aktive.


§ 7. Turneringsvagt kan af bestyrelsen tildeles alle aktive seniorer, samt U-15, U-17 og U-19 i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt til afvikling af klubbens kampe.


Kapitel III Generalforsamlingen

§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes mellem den 1.februar og den 31.maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på klubbens hjemmeside. Mødet kan afholdes som online møde.


§ 9. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Stk. 2. Den afgør ved simpelt flertal de forslag, der ifølge dagsordenen forelægges den, medmindre andet er bestemt i nærværende lov. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Stk. 3. For vedtagelse af nye love eller forandringer i de bestående kræves dog 2/3 af de angivne stemmer. Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Stk. 5. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre ét medlem fremsætter begæring om hemmelig afstemning. Stk. 6. Fuldmagter kan gives til et stemmeberettiget medlem af foreningen. Et medlem kan maksimalt disponere over 1 generalfuldmagt.


§ 10. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen.


§ 11. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 1. Valg af dirigent.

  1. Beretninger: a. Formanden aflægger beretning. b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning.
  2. Regnskab: a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab. b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende års kontingentsatser.
  3. Behandling af indkomne forslag:
  4. Valg:

    a. Valg af formand, ulige år b. Valg af økonomiansvarlig, lige år c. Herreselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen d. Dameselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år g. 2. Valg af Betyrelsesmedlem, ulige år h. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år i. Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeger en repræsentant til Bestyrelsen j. Valg af 2 suppleanter, hvert år

  5. Eventuelt:

Dirigent og revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.


§ 12. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og mindst 14 dage før generalforsamlingen skal revisorerne have regnskabet til revision. Stk. 2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage uanmeldt revision. Stk. 3. Regnskabet og medlemsprotokollen skal være tilgængelige på generalforsamlingen.


§ 13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent. Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til uopholdeligt at indkalde til ekstraordinær, når 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af forslag til dagsorden. Det kræves, at mindst 10 af disse medlemmer skal være til stede ved generalforsamlingen, for at denne generalforsamling bliver beslutningsdygtig. Stk. 3. De ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser som de ordinære; dog kan de indkaldes med mindst 7 dages varsel og er ikke underlagt §11.


Kapitel IV Bestyrelsen

§ 14. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben, og handler, hvor lovene intet andet måtte foreskrive, under ansvar for generalforsamlingen.


§ 15. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen: Formand, økonomiansvarlig, og 4 ordinære medlemmer. Repræsentant for Dame- og Herreselskabet udpeges af selskaberne. Repræsentant for Københavns Åbne Gymnasium udpeges af Københavns Åbne Gymnasium (KG).

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer en næstformand, en sportslig ansvarlig, en koordinator for de udvalg som Ajax repræsenterer og en sponsor- og kommunikationsansvarlig. Stk. 3. Forretningsføreren udpeges af Bestyrelsen.

Stk. 4. Ved stemmelighed er det Formandens stemme der er afgørende. § 16. For at være medlem af bestyrelsen skal man være medlem af AJAX København. Stk. 2. Stemmeberettigelse er ikke en betingelse for at modtage valg. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to årig periode. Formand vælges i ulige år, økonomiansvarlig vælges i lige år, to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og to bestyrelsesmedlem i ulige år. Dame- og Herrerepræsentant og repræsentant for Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeges for et år af gangen af henholdsvis Dame- og Herreselskabet samt Københavns Åbne Gymnasium (KG). Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges for en 1 årig periode.


§ 17. AJAX København ́s regnskab skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor og forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling, jf. § 11 pkt. 3a.


§ 18. Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, dog mindst 8 gange årligt. Stk. 2. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når flertallet af medlemmer er til stede. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Næstformanden, eller en administrativ medarbejder, fungerer som sekretær for bestyrelsen. Stk. 5. Udebliver et medlem, uden gyldig grund, to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen afsætte vedkommende og indsætte en suppleant.


§ 19. AJAX Københavns administrations kontante kassebeholdning bør altid være lille, som forholdene tillader. Resten skal indsættes i bank.


§ 20. AJAX København tegnes:

a. Økonomiansvarlige sammen med forretningsfører b. Formanden samt den økonomiansvarlige c. Formanden sammen med forretningsfører

AJAX København må benytte betalingsløsninger. Stk. 2. Ved låneoptag, pantsætning, salg af fast ejendom, el.lign. kræves fuldmagt fra et flertal af bestyrelsen.


§ 21. Bestyrelsen nedsætter andre udvalg efter behov. Formanden for disse udvalg får specifikt angivet ansvar og kompetence af bestyrelsen. Stk. 2. Udvalgene varetager sine opgaver efter udarbejdelse af handlingsplaner og budget. Stk. 3. Bestyrelsen sætter mål og godkender de af udvalgene udarbejdede budgetter og handlingsplaner til opnåelse af de satte mål.


Kapital V AJAX Klubhus

§ 22. AJAX Klubhus er beliggende: Bavnehøj Allé 30, 2450 København SV


§ 23. AJAX Klubhus har til formål at danne ramme om aktiviteter i henhold til formålet for AJAX København, jf. § 2.

Stk. 2. Overskuddet efter henlæggelser for AJAX Klubhus tilfalder AJAX København.


§ 24. AJAX Klubhus ledelse består af 2-3 medlemmer. Formanden vælges direkte af AJAX Københavns bestyrelse. De øvrige medlemmer udpeges af klubhusformanden. Stk. 2. Formanden indstiller herefter til bestyrelsens godkendelse de tre øvrige medlemmer af klubhusets ledelse. Ledelsen af klubhuset bør i videst muligt omfang repræsenterer herre, dame og ungdomsafdeling. Stk. 3. Administration og regnskab for AJAX Klubhus varetages af AJAX Københavns administration.


Kapitel VI Cafeteria

§ 25. AJAX København forpagter Bavnehøjhallens Cafeteria og et eventuelt overskud tilfalder AJAX København.


Kapitel VII Opløsning

§ 26. Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun ske på generalforsamlingen. Stk. 1. Opløsning kræver 4/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Stk. 2. Klubben kan ikke opløses, så længe et mindretal ønsker at videreføre klubben. Afværges opløsningen indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling om klubbens opløsning, medmindre generalforsamling vedtager ikke at indkalde. Stk. 3. Til den ekstraordinære generalforsamling kræves et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer for at opløse klubben. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan et mindretal ikke afværge opløsningen. Stk. 4. Evt. formue ved opløsningen tilfalder ungdomsarbejdet i en anden Københavnsk håndboldforening.


Love for AJAX København med ændringer vedtaget den 2. maj 1989, 18. maj 1992, 25. juni 1992, 25. maj 1993, 21. maj 1996, 19. februar 1998, 31. marts 1998, 27. april 2000, 19. april 2001, 23. april 2003, 24. april 2004, 17. maj 2005, 2.maj 2006, 19.januar 2012, 8. maj 2013, oktober 2013, 7. maj 2015 og 11. maj 2016. 17. juni 2019, 25. november 2019, 15. juni 2020, 7. maj 2021